Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Warunki uczestnictwa w imprezach kajakowych organizowanych przez ekajaki.pl

ekajaki.pl stawiają sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku
w imprezach przez nich organizowanych. Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu
o art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.) niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach kajakowych organizowanych przez ekajaki.pl. Udział w imprezach kajakowych organizowanych przez ekajaki.pl jest jednoznaczny
z akceptacją poniższych Warunków uczestnictwa oraz zobowiązaniem ich przestrzegania.

 
§ 1
DEFINICJE
 
Ilekroć w niniejszych warunkach uczestnictwa zostały użyte niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:
 1. Impreza kajakowa – impreza turystyczna w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), którą organizuje Organizator, gdzie podstawowym środkiem działania programowego jest aktywność ruchowa i/lub kulturalno-rozrywkowa, związana bezpośrednio z szeroko rozumianym kajakarstwem;
 2. Klient – klient w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Organizatora;
 3. Organizator – przedsiębiorca organizujący imprezę kajakową, tj. Andrzej Tenderenda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKAJAKI.PL ANDRZEJ TENDERENDA,
  Łupawsko 12A, 77-116 Łupawsko;
 4. Uczestnik – Klient, który spełnił warunki opisane w Warunkach uczestnictwa;
 5. Usługi turystyczne – usługi turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.);
 6. Warunki uczestnictwa - niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach kajakowych organizowanych przez ekajaki.pl.
 
§ 2
ZASADY OGÓLNE
 
 1. Przedmiotem niniejszych Warunków Uczestnictwa jest określenie zasad uczestnictwa
  w Imprezach kajakowych, tj. w spływach kajakowych oraz imprezach około kajakowych organizowanych przez Organizatora na terenie województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Uczestnikiem Imprezy kajakowej może być każdy, kogo stan zdrowia pozwala na udział
  w Imprezie kajakowej. Wzięcie udziału w Imprezie kajakowej jest równoznaczne
  z oświadczeniem Uczestnika, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w Imprezie kajakowej oraz z pokonaniem w określonym czasie ustalonej przez Organizatora trasy.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie kajakowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i tylko za pisemną zgodą rodzica albo opiekuna prawnego.
 
 
 
 
§ 3
REZERWACJA I PŁATNOŚCI
 
 1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie kajakowej jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
 1. dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną, wypełniając formularz rezerwacji,
 2. wpłata zaliczki w odpowiedniej wysokości zgodnie z postanowieniami oferty przesłanej przez Organizatora.
 1. Po wysłaniu formularza rezerwacji do Organizatora i otrzymaniu potwierdzenia złożenia rezerwacji, Organizator przesyła nie później niż w przeciągu 24 godzin od otrzymania formularza rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rezerwacji ofertę zawierającą potwierdzenie terminu Imprezy kajakowej oraz dostępność sprzętu. Oferta jest ważna przez czas w niej wskazany.
 2. Za potwierdzenie akceptacji Warunków uczestnictwa, w tym ceny Imprezy kajakowej, uznaje się otwarcie linku przesłanego przez Organizatora w ofercie.
 3. Zaliczka dla imprez jednodniowych i weekendowych wynosi 50% ceny Imprezy kajakowej wskazanej przez Organizatora w ofercie.
 4. Zaliczka dla imprez wielodniowych (tj. dłuższych niż 2 dni) wynosi 30% ceny Imprezy kajakowej wskazanej przez Organizatora w ofercie.
 5. Termin wpłaty zaliczki wraz z numerem konta bankowego zostanie wskazany przez Organizatora w ofercie, nie mniej jednak zaliczka powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Organizatora w terminie 5 dni od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji, w przypadku, gdy do początku imprezy pozostało więcej niż 21 dni, w innym przypadku w ciągu 2 dni.
 6. Jeżeli rezerwacja została dokonana mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy kajakowej, wówczas zaliczki się nie uiszcza i wraz z dokonaniem rezerwacji powinna zostać uiszczona całkowita opłata za Imprezę kajakową.
 7. Całkowita opłata za Imprezę kajakową, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy kajakowej.
 8. Jeśli którykolwiek z warunków z niniejszego paragrafu nie zostanie spełniony, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej rezerwacji.
 9. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub
  w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany w formularzu rezerwacji.
 10. Wszystkie ceny są cenami umownymi.
 11. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część umowy zawartej z Organizatorem.
 
§ 4
OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI
 
 1. Osoba dokonująca rezerwacji jest to pierwsza osoba wymieniona w formularzu potwierdzenia rezerwacji, niezależnie od tego kto dokonał płatności , z tym zastrzeżeniem, że osoba ta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i mieć ukończone 18 lat w dniu dokonywania rezerwacji.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej kwoty ceny imprezy kajakowej obejmującej wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu złożenia rezerwacji.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji bierze na siebie obowiązek poinformowania pozostałych Uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących Imprezy kajakowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedopełniania przez osobę dokonującą rezerwacji obowiązku informacyjnego względem pozostałych Uczestników Imprezy kajakowej.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest skontaktować się z Organizatorem najpóźniej 24 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy kajakowej, w celu potwierdzenia godziny i miejsca przyjazdu oraz ostatecznej ilości osób i sprzętu.
 
§5
ZMIANA IMPREZY PRZED WYJAZDEM
 
 1. Zmiana przez Klienta zakupionej imprezy wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio u Organizatora.
 2. Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny Imprezy kajakowej chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, ilości lub rodzaju sprzętu, Uczestników itd., jest zobowiązany mailowo lub przez sms (tylko z numeru podanego w rezerwacji) poinformować Organizatora o planowanych zmianach. Organizator po zapoznaniu się z przesłanymi zmianami niezwłocznie potwierdzi możliwość zmian lub jej brak.
 3. Każda zmiana wprowadzona przez Organizatora na pisemne żądanie Klienta będzie przesłana na adres e-mail podany w rezerwacji z informacją o aktualnym stanie rezerwacji.
 
§6
REZYGNACJA Z IMPREZY
 
 1. Rezygnacja przez Klienta z zarezerwowanej Imprezy kajakowej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio
  u Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora pisemnego oświadczenia Klienta.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie kajakowej lub jeżeli nie rozpocznie Imprezy kajakowej z powodów niezależnych od Organizatora, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zaliczki po potrąceniu przez Organizatora kwoty stanowiącej równowartość kosztów organizacji Imprezy kajakowej w wysokości nie wyższej niż:
 • do 30 dni przed imprezą: zwrot 100% zaliczki,
 • od 29 dni do 15 dni: zwrot 60 % zaliczki,
 • od 14 dni do 8 dni: zwrot 40 % zaliczki,
 • od  7 dni  do  2 dni: zwrot 20 % zaliczki,
 • na 1 dzień przed datą imprezy i mniej: 0 % zaliczki.
 1. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie kajakowej z powodów niezależnych od Organizatora bezpośrednio przed jej rozpoczęciem, tj. w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Imprezy kajakowej lub w dniu rozpoczęcia Imprezy kajakowej lub też Klient nie stawi się w ustalonym czasie i miejscu rozpoczęcia Imprezy kajakowej z powodów niezależnych od Organizatora, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zaliczki oraz nie przysługuje zwrot całkowitej opłaty za Imprezę kajakową, o ile uprzednio opłata ta została przez Klienta uiszczona. Jeżeli całkowita opłata za Imprezę kajakową nie została uprzednio uiszczona przez Klienta i jeżeli rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, wówczas Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi w związku ze swoją rezygnacją.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie kajakowej z przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub wynikających z działania siły wyższej w trakcie trwania Imprezy Kajakowej, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zaliczki oraz nie przysługuje zwrot całkowitej opłaty za Imprezę kajakową uprzednio uiszczonej przez Klienta. Jeżeli całkowita opłata za Imprezę kajakową nie została uprzednio uiszczona przez Klienta i jeżeli rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, wówczas Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi w związku ze swoją rezygnacją. 
 3. Jeżeli w Imprezie kajakowej weźmie udział mniejsza liczba Uczestników niż liczba Uczestników uwzględniona w ofercie Organizatora, wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot części wpłaconej kwoty zaliczki oraz Klient jest obowiązany do zapłaty ustalonej w ofercie całkowitej opłaty za Imprezę kajakową niezależnie od liczby Uczestników faktycznie biorących udział w Imprezie kajakowej.
 4. Gdy zgodnie z ofertą wpłata zaliczki nie była obligatoryjna, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi całkowitej opłaty za Imprezę kajakową.
 
§7
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 
 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 1. działaniem lub zaniechaniem Klienta;
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
 3. siłą wyższą.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przedmiotów wartościowych, posiadanych przez Uczestnika podczas trwania Imprezy kajakowej.
 2. Organizator jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestników od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator ubezpiecza Uczestników na zasadach określonych umową ubezpieczenia PZU S.A., z tym zastrzeżeniem że wszelkie odszkodowania przyznawane są wyłącznie po udokumentowaniu przez Uczestnika poniesionej szkody.
 3. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu na czas trwania Imprezy kajakowej, który to sprzęt powinien być dostosowany do trudności trasy Imprezy kajakowej.
 4. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby instruktorów zabezpieczających Imprezę kajakową. Instruktorzy reprezentują Organizatora i zapewniają opiekę Uczestnikom. Liczba instruktorów dostosowana jest indywidualnie do każdej Imprezy kajakowej z uwzględnieniem poziomu trudności rzeki, jak i liczby Uczestników.
 
§8
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
 
 1. Uczestnik zobowiązany jest podczas Imprezy kajakowej przestrzegać postanowień niniejszych Warunków uczestnictwa, stosować się do poleceń Organizatora oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się na własny koszt i odpowiedzialność w miejscu określonym w rezerwacji jako miejsce rozpoczęcia Imprezy kajakowej, w czasie umożliwiającym rozpoczęcie Imprezy kajakowej bez zbędnej zwłoki.
 3. Uczestnik zobowiązany jest podczas Imprezy kajakowej do przestrzegania obowiązującego w trakcie trwania spływu zakazu używania alkoholu, substancji zabronionych lub odurzających.
 4. Niezastosowanie się do powyższych zakazów może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, ze skutkami określonymi w ust. 6 poniżej.[6] 
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 656), prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiekt pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym, Organizator może zażądać opuszczenia obszaru wodnego przez tego Uczestnika.
 6. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, Organizator może, bez ponoszenia przez siebie konsekwencji finansowej z tego tytułu, rozwiązać z Uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym.
 7. Po zakończeniu imprezy każdy Uczestnik ma obowiązek czekać na odbiór sprzętu pływającego przez Organizatora w miejscu określonym w umowie jako miejsce zakończenia Imprezy kajakowej. Miejsce zakończenia Imprezy kajakowej, jeśli będzie inne niż zapisane w umowie musi zostać potwierdzone przez Organizatora telefonicznie, przez sms lub e-mail najpóźniej do godziny 10:00 rano ostatniego dnia Imprezy kajakowej.
 8. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak
  i przez innych Uczestników Imprezy kajakowej,
  [7]  w szczególności kosztów szkody powstałej
  w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez Organizatora  sprzętu pływającego i innego wyposażenia. Wartości szkody w tym wypadku będą rozliczane na podstawie poniższego zestawienia:
 • wiosło: zgubienie, wygięcie, złamanie, pęknięcie - 220 zł/szt.
 • kamizelka do kajaka dwuosobowego: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt.
 • kamizelka do kajaka jednoosobowego: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 150 zł/szt.
 • worek kajakowy: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt.
 • kajak dwuosobowy DAG pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 120 zł/szt.
 • kajak dwuosobowy DAG oparcie siedzenia: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 200 zł/szt.
 • kajak dwuosobowy DAG korek spustowy: zniszczenie, zgubienie - 20 zł/szt.
 • kajak jednoosobowy Prijon Cruiser pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, pęknięcie, zgubienie - 200 zł/szt.
 • kajak jednoosobowy Prijon Cruiser oparcie siedzenia: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 150 zł/szt.
 
§9
REKLAMACJE[8] 
 
 1. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
  w czasie Imprezy kajakowej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta zgodnie z przepisem art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.). Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamację.
 3. Jeżeli w trakcie trwania Imprezy kajakowej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.
 4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 5. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy kajakowej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.
 6. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
 
§10
DANE OSOBOWE[9] 
 
 1. Dane osobowe Uczestników, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu[10] , służą Organizatorowi w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej z Organizatorem,
  a w szczególności identyfikacji Uczestników Imprez kajakowych oraz dla potrzeb ubezpieczenia Uczestników od NNW.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Andrzej Tenderenda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKAJAKI.PL ANDRZEJ TENDERENDA, Łupawsko 12A; 77-116 Łupawsko
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem,
  a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych Organizatora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezach kajakowych organizowanych przez ekajaki.pl jest dostępny u Organizatora oraz na stronie www: http://www.ekajaki.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Warunków uczestnictwa w dowolnym czasie. Zmiana Warunków uczestnictwa po dokonaniu rezerwacji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Warunków uczestników.
 3. Zmieniona treść Warunków uczestnictwa obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.) oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 5. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.

ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram