Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Wielki Spływ Brdą

Uwaga : Rekrutacja zakończona. Wszystkie zgłoszone osoby otrzymały maile z informacją o opłacie i z terminem wpłaty.
Tylko taka forma jest jedynym potwierdzeniem udziału w Wielkim Spływie Kajakowym Brdą

Dokumenty do pobrania

 

 

Dane uczestnika


Oświadczam, iż

 1. zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem spływu i akceptuję jego postanowienia
 2. jestem osoba pełnoletnią,
 3. biorę udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność.

 

Jestem świadoma/świadomy, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk, który w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych firmie ekajaki.pl Andrzej Tenderenda ul.Strażacka 21 , 77-124 Parchowo NIP 8391396910
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z organizacją Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Brdą;
 3. dane osobowe będą udostępnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
 4. zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie w formie e-mailowej (na adres: h.jetter@pomorskie.eu)
 5. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* przez Zarząd Województwa Pomorskiego w celu realizacji zadań związanych z organizacją Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Brdą, w zakresie danych zawartych w formularzu zgłoszenia. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, że ze spływu kajakowego będzie sporządzona dokumentacja zdjęciowa i filmowa dla celów promocyjnych turystyki wodnej Województwa Pomorskiego, w związku z czym wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* utrwalonego podczas ww. wydarzenia na zdjęciach i/lub spotach promocyjnych publikowanych w: mediach społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel, Pomorskie Szlaki Kajakowe, Youtube), prezentacjach podczas eventów promujących turystykę wodną, programach telewizyjnych oraz publikacjach i ulotkach opracowanych przez Województwo Pomorskie poprzez:
 1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie ( w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy zdjęć i filmu, jakakolwiek techniką, w tym drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci
 2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1. – wprowadzenie ich do obrotu, najem, użyczanie;
 3. Wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
  1. wszelkie nadawanie i emitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu ( w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
  2. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonych ilości nadań i wielkości nakładów;
  3. prawo do wykorzystania utworów i ich modyfikacji oraz adaptacji we wszelkiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w spotach i materiałach telewizyjnych, radiowych, prasowych, internetowych, materiałach nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach, broszurach oraz innych akcesoriach
 4. Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio / video) wyłącznie dla celów określonych powyżej
 5. Upoważniam administratora moich danych do decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzenia. Prawo do korzystania z mojego wizerunku w zakresie wskazanym przekazuję bezpłatnie.

 

Oświadczam, że:

 1. jestem pełnoletni/a
 2. mam zdolność do czynności prawnych
 3. zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem
wyślij zgłoszenie

ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram