Logowanie

lub

Rejestracja

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Trasa i termin spływu

jednodniowe
weekendowe
wielodniowe
zorganizowane

Dane kontaktowe

Podaj ilość kajaków

Podsumowanie

0 dni

0 km

0 uczestników

100% satysfakcji

wyślij zgłoszenie

Wielki Spływ Motławą

Uwaga : w dniu 15.06.2023 - do wszystkich uczestników, którzy wysłali zgłoszenie i opłacili wpisowe został wysłany mail informacyjny. 
Jeśli wysłałeś zgłoszenie, opłaciłeś wpisowe w terminie a nie otrzymałeś informacji prosimy o kontakt : 510 808 333

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Dane uczestnika


Oświadczam, iż

 1. zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem spływu i akceptuję jego postanowienia
 2. jestem osoba pełnoletnią,
 3. biorę udział w spływie kajakowym na własną odpowiedzialność.
 4. w przypadku uczestnictwa dziecka do lat 18, biorę za nie pełną odpowiedzialność

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnika spływu jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: dif@pomorskie.eu, tel. (58) 32 68 614. 

 2. Administrator w celu organizacji spływu oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych i przedsięwzięć strategicznych, a także popularyzacji turystyki wodnej i promocji województwa pomorskiego, w drodze umowy, powierzył Wykonawcy, tj. ekajaki.pl Andrzej Tenderenda przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym wraz z publikowanym wizerunkiem.

 3. Wyznaczono Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować
  w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod adresem e-mailem  iod@pomorskie.eu  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika spływu przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją VII Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Motławą oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO (tj. interesu publicznego) zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a zatem na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe w zakresie  wizerunku będziemy przekazywać partnerom spływu. Wskazany partner będzie przetwarzać dane na podstawie porozumienia z nami i tylko zgodnie z jego zapisami w celu prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanego przedsięwzięcia strategicznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe, a także popularyzacji turystyki wodnej i promocji województwa pomorskiego. 

 6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska publikowanego wraz z wizerunkiem przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizacją VII Wielkiego Spływu Kajakowego Rzeką Motławą oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodnie z udzieloną zgodą. 

 7. Zgoda na publikację danych osobowych w  zakresie imienia, nazwiska i wizerunku może zostać wycofana w każdej chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres dif@pomorskie.eu Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania tych danych na wskazanych stronach i profilach.

 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji, tj. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w  którym zrealizowano umowę zlecenie albo do czasu cofnięcia zgody.

 10. Posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu, żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. 

 

Zgoda na publikację wizerunku:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* i jego publikację wraz z imieniem i nazwiskiem utrwalonego podczas spływu kajakowego i wykorzystanie go przez Zarząd Województwa oraz Partnera spływu na zdjęciach, filmach i/lub spotach promocyjnych publikowanych w: mediach społecznościowych Województwa Pomorskiego (facebook.com/PomorskieSzlakiKajakowe, facebook.com/petlazulawska, facebook.com/Pomorskie.eu), stronach internetowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel, kajaki.pomorskie.eu, petla-zulawska.pl, mdwe70.pl), na kanale youtube.pl, prezentacjach podczas eventów promujących turystykę wodną, programach telewizyjnych oraz publikacjach i ulotkach opracowanych przez Województwo Pomorskie oraz mediach społecznościowych, stronach internetowych i kanałach youtube.pl prowadzonych przez Partnera Spływu (Miasta Gdańsk, Gdańskiego Ośrodka Sportów) , programach telewizyjnych w celu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących efektów powstałych w ramach realizowanych projektów infrastrukturalnych i przedsięwzięć strategicznych, a także popularyzacji turystyki wodnej i promocji województwa pomorskiego. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres dif@pomorskie.eu), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

 

Zgoda na wykorzystywanie zdjęć:

Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału filmowego (audio/video) wyłącznie dla celów określonych powyżej.

Upoważniam Zarząd Województwa Pomorskiego do decydowania o formie i czasie emisji mojego wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzenia. Prawo do korzystania z mojego wizerunku w zakresie wskazanym przekazuję bezpłatnie.


 

Oświadczam, że:

 1. jestem pełnoletni/a
 2. mam zdolność do czynności prawnych
 3. zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem
wyślij zgłoszenie

ekajaki.pl youtube
ekajaki.pl Instagram